KarafarinShow2017 was a real techno-entrepreneurship event not an advertisement show: Someira Nokhasteh

KarafarinShow2017 was a real techno-entrepreneurship event not an advertisement show: Someira Nokhasteh

KarafarinShow2017 was a real techno-entrepreneurship event not an advertisement show: Someira Nokhasteh

باز هم فرهنگ‌سازی، اما چه خوب که این بار این واژه را ننوشتیم، بلکه دیدیم.

کارآفرین‌شو 2017، یک شوی تبلیغاتی نبود: بلکه دعوتی همگانی به تفکر برای حرکت، حرکت برای ارزش آفرینی، ارزش‌آفرینی برای تغییر، و تغییر برای رشد این کشور بود.

باید ادامه داد، بایستی پایدار بود تا تحول بزرگِ منتظر بودن برای شرایط بهتر، به عادت فعال بودن برای ایجاد شرایط بهتر، در جامعه فراگیر شود.

سپاس از پیروان این تفکر

سمیرا نوخاسته

بنیان گزار استارت اپ NannyPlus

Share this Startup Event News