پنجمین کارآفرین شو 2020

 سفر آشنایی با بازار کشورهای همسایه ادامه دارد و اینبار اما کاروان کارآفرین شو از شهر به شهر در کشورهای اکو به پایتخت نساجی پاکستان رسیده است.
کارآفرین شو 2020 در شهر فیصل آباد معروف به منچستر پاکستان، با تمرکز بر استفاده از فناوری های نوین در حوزه های مختلف نظیر صنایع کشاورزی، دامداری، غذایی، پارچه، نساجی وغیره، 26 اسنفد ماه 1398 با حضور کارآفرینان، سرمایه گذاران و مدیران از کشور های اکو برگزار میشود.

کارآفرین شو 2020

سخنران مدعو کارآفرین شو 2020