آيين نامه حمايت از شرکت های نوپا – خرداد ١٣٩٨

هيأت وزیران در جلسه ٢٩/٢/١٣٩٨به پيشنهاد شماره ١٩٧٨٧/١مورخ ٢۴/٢/١٣٩٧وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیين نامه حمایت از شرکتهای نوپا را به شرح زیر تصویب کرد: 

آیين نامه حمایت از شرکتهای نوپا

  • شماره  ـ۵۴٩٩١/ت٢۵٠٧١ه 

    وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریيس جمهور


ماده١ـ در این آیيننامه حمایت از شرکتهای نوپا اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ شرکتهای مورد حمایت: هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته است، مادامی که از تمام شرایط زیر برخوردار باشد:
١ـ حداکثر سرمایه ثبتی شرکت دو ميليارد و پانصد ميليون )٠٠٠ر٠٠٠ر۵٠٠ر (٢ریال باشد.
٢ـ درآمد شرکت در سال کمتر از پنج ميليارد )٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر (۵ریال باشد. این مبلغ در سال ١٣٩٨ملاک است و در سال های بعد براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط کارگروه موضوع تبصره ماده ) (١٠این تصویبنامه تعدیل و اعلام خواهد شد.
٣ـ مؤسسين و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند و با رعایت قانون تجارت به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور نمایند و دریافتی ماهانه آنها از سه برابر حداقل حقوق و دستمزد ساليانه کارگران مشمول قانون کار بيشتر نباشد.


۴ـ مشخصات شرکت در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران موضوع ماده ) (١١این تصویب نامه ثبت شده باشد.


ب ـ قانون:  برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٩۵ـ.
پ ـ سازمان:  فناوری اطلاعات ایران.
ت ـ وزارت:  ارتباطات و فناوری اطلاعات.


ماده٢ـ صدور پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام ميشود.


ماده٣ـ وزار ت موظف است در اجرای بند )ث( ماده ) (۴قانون، از راهاندازی و توسعه مراکز و واحدهای تحقيق و توسعه، پژوهشی یا http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=179801 of 2 6/15/2019, 8:48 PM مراکز و شتابدهندههای نوآوری شرکتهای جهانی، به طور مستقل و یا با همکاری مراکز، شرکت ها و مؤسسات پژوهشی دانش-بنيان با اولویت تسریع در رشد و همچنين سرمایهگذاری در شرکتهای مورد حمایت با رعایت قوانين و مقررات مربوط، حمایت از شرکتهای نوپا نماید.


ماده۴ـ وزار ت موظف است براساس آیيننامه اجرایی ماده ) (۴۴قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویبنامه شماره /٧٣٣١٨ت۵٢٢٣١هـ مورخ ٨/۶/١٣٩۴و اصطلاحات بعدی آن، در صندوق پژوهش و فناوری نو آفرین که با مأموریت توسعه شرکتهای مورد حمایت و با سرمایه حداقل یک هزار ميليارد )٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر (١ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سالانه با مشارکت بخـش غيردولتـی تشـکيل میشود، مـشارکـت نمـاید. وزارت و سـازمانها و شرکتهای تابع آن مجازند از محل وجوه اداره شده در اختيار، در تأمين منابع مالی صندوق مزبور بر اساس ماده ) (۶آیيننامه اجرایی یادشده مشارکت نمایند. سهم وزارت و سازمانها و شرکتهای تابع آن از سرمایه و منابع مالی این صندوق حداکثر چهل درصد ) (%۴٠خواهد بود.


ماده ۵ـ کليه مشوقهایی که براساس بند )ز( ماده ) (۴قانون در زمينههای مهارتافزایی و ارتقای دانش حرفهای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانشبنيان از سوی دولت اعمال میشود، با تأیيد سازمان شامل شرکت های مورد حمایت میشود.


ماده ۶ـ شرکت های موردحمایت، مشمول مزایای آیين نامه اجرایی ماده) (٧١قانون می باشند.


ماده٧ـ در شرکتهای مورد حمایت، سهامدارانی که کارفرما محسوب می شوند، تکليفی به پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعی ندارند.


ماده ٨ـ مراکز نوآوری )اعم از شتابدهندهها(، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و پارکهای علم و فناوری به منظور تسهيل در همکاریهای بينالمللی، با رعایت قوانين و مقررات اشتغال اتباع خارجی و ماده ) (١٢١قانون کار، مجاز به استفاده از نيروهای تخصصی خارجی ً خصوصا در زمينه مربیگری، حقوق بينالملل، ثبت اختراعات بينالمللی و مشاوره هستند. به منظور احراز شرایط مذکور در ماده یادشده، سازمان بهعضویت هيأت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع ماده ) (١٣آیيننامه اجرایی ماده ) (١٢٩قانون کار موضوع تصویبنامه شماره /١۵۴١۴ت١۵۴هـ مورخ ١٧/۴/١٣٧١و اصلاحات بعدی آن در می آید.


ماده٩ـ در صورت واگذاری حداقل شصت و هفت درصد ) (%۶٧از سهام یک شرکت مورد حمایت به یک شرکت دیگر یا ادغام آن در شرکت دیگر، کليه مجوزهای دولتی دریافت شده اعم از مجوزهای غيرقابل خرید و فروش و قراردادهای در حال اجرا و قرارداد با دستگاههای اجرایی، با رعایت قوانين قابل واگذاری است.


ماده١٠ـ در صورتی که شرکتهای مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهندهها باشند، سازمانهای امور مالياتی کشور و تأمين اجتماعی مکلفند نسبت به تخصيص شناسه )کد(های مؤدی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصاحساب شناسه )کد(های مزبور با رعایت قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ـ فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقيقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریيس جمهور و سازمانهای امور مالياتی کشور و تأمين اجتماعی اعلام می شود.


ماده١١ـ سازمان موظف است ضمن راه اندازی سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران، جهت ثبت اطلاعات شرکت های متقاضی و تعریف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت ساليانه، کليه ی فرآیندهای موضوع این تصویب نامه را بهصورت الکترونيکی طراحی و پيادهسازی نماید و همچنين اسامی شرکتهای موضوع حمایت را به صورت شفاف و برخط در دسترس عموم قرار دهد.


معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيری

کلید واژه ها: حمایت از شرکتهای نوپا ، آيين نامه برای استارت اپ ها و شتابدهنده ها

دانلود فایل روزنامه رسمی  آیین نامه حمایت شرکتهای نوپا