حمایت از شرکتهای نوپا سال 98

هیأت وزیران در جلسه ٢٩/٢/١٣٩٨به پیشنهاد شماره ١٩٧٨٧/١مورخ ٢۴/٢/١٣٩٧وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا را به شرح زیر تصویب کرد: 

آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا

  • شماره  ـ۵۴٩٩١/ت٢۵٠٧١ه 

    وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور


ماده١ـ در این آییننامه حمایت از شرکتهای نوپا اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ شرکتهای مورد حمایت: هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته است، مادامی که از تمام شرایط زیر برخوردار باشد:
١ـ حداکثر سرمایه ثبتی شرکت دو میلیارد و پانصد میلیون )٠٠٠ر٠٠٠ر۵٠٠ر (٢ریال باشد.
٢ـ درآمد شرکت در سال کمتر از پنج میلیارد )٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر (۵ریال باشد. این مبلغ در سال ١٣٩٨ملاک است و در سال های بعد براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط کارگروه موضوع تبصره ماده ) (١٠این تصویبنامه تعدیل و اعلام خواهد شد.
٣ـ مؤسسین و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند و با رعایت قانون تجارت به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور نمایند و دریافتی ماهانه آنها از سه برابر حداقل حقوق و دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار بیشتر نباشد.


۴ـ مشخصات شرکت در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران موضوع ماده ) (١١این تصویب نامه ثبت شده باشد.


ب ـ قانون:  برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٩۵ـ.
پ ـ سازمان:  فناوری اطلاعات ایران.
ت ـ وزارت:  ارتباطات و فناوری اطلاعات.


ماده٢ـ صدور پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام میشود.


ماده٣ـ وزار ت موظف است در اجرای بند )ث( ماده ) (۴قانون، از راهاندازی و توسعه مراکز و واحدهای تحقیق و توسعه، پژوهشی یا http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=179801 of 2 6/15/2019, 8:48 PM مراکز و شتابدهندههای نوآوری شرکتهای جهانی، به طور مستقل و یا با همکاری مراکز، شرکت ها و مؤسسات پژوهشی دانش-بنیان با اولویت تسریع در رشد و همچنین سرمایهگذاری در شرکتهای مورد حمایت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، حمایت از شرکتهای نوپا نماید.


ماده۴ـ وزار ت موظف است براساس آییننامه اجرایی ماده ) (۴۴قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویبنامه شماره /٧٣٣١٨ت۵٢٢٣١هـ مورخ ٨/۶/١٣٩۴و اصطلاحات بعدی آن، در صندوق پژوهش و فناوری نو آفرین که با مأموریت توسعه شرکتهای مورد حمایت و با سرمایه حداقل یک هزار میلیارد )٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر (١ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سالانه با مشارکت بخـش غیردولتـی تشـکیل میشود، مـشارکـت نمـاید. وزارت و سـازمانها و شرکتهای تابع آن مجازند از محل وجوه اداره شده در اختیار، در تأمین منابع مالی صندوق مزبور بر اساس ماده ) (۶آییننامه اجرایی یادشده مشارکت نمایند. سهم وزارت و سازمانها و شرکتهای تابع آن از سرمایه و منابع مالی این صندوق حداکثر چهل درصد ) (%۴٠خواهد بود.


ماده ۵ـ کلیه مشوقهایی که براساس بند )ز( ماده ) (۴قانون در زمینههای مهارتافزایی و ارتقای دانش حرفهای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانشبنیان از سوی دولت اعمال میشود، با تأیید سازمان شامل شرکت های مورد حمایت میشود.


ماده ۶ـ شرکت های موردحمایت، مشمول مزایای آیین نامه اجرایی ماده) (٧١قانون می باشند.


ماده٧ـ در شرکتهای مورد حمایت، سهامدارانی که کارفرما محسوب می شوند، تکلیفی به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی ندارند.


ماده ٨ـ مراکز نوآوری )اعم از شتابدهندهها(، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و پارکهای علم و فناوری به منظور تسهیل در همکاریهای بینالمللی، با رعایت قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی و ماده ) (١٢١قانون کار، مجاز به استفاده از نیروهای تخصصی خارجی ً خصوصا در زمینه مربیگری، حقوق بینالملل، ثبت اختراعات بینالمللی و مشاوره هستند. به منظور احراز شرایط مذکور در ماده یادشده، سازمان بهعضویت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع ماده ) (١٣آییننامه اجرایی ماده ) (١٢٩قانون کار موضوع تصویبنامه شماره /١۵۴١۴ت١۵۴هـ مورخ ١٧/۴/١٣٧١و اصلاحات بعدی آن در می آید.


ماده٩ـ در صورت واگذاری حداقل شصت و هفت درصد ) (%۶٧از سهام یک شرکت مورد حمایت به یک شرکت دیگر یا ادغام آن در شرکت دیگر، کلیه مجوزهای دولتی دریافت شده اعم از مجوزهای غیرقابل خرید و فروش و قراردادهای در حال اجرا و قرارداد با دستگاههای اجرایی، با رعایت قوانین قابل واگذاری است.


ماده١٠ـ در صورتی که شرکتهای مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهندهها باشند، سازمانهای امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه )کد(های مؤدی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصاحساب شناسه )کد(های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ـ فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمانهای امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.


ماده١١ـ سازمان موظف است ضمن راه اندازی سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران، جهت ثبت اطلاعات شرکت های متقاضی و تعریف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت سالیانه، کلیه ی فرآیندهای موضوع این تصویب نامه را بهصورت الکترونیکی طراحی و پیادهسازی نماید و همچنین اسامی شرکتهای موضوع حمایت را به صورت شفاف و برخط در دسترس عموم قرار دهد.


معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

کلید واژه ها: حمایت از شرکتهای نوپا ، آیین نامه برای استارت اپ ها و شتابدهنده ها

دانلود فایل روزنامه رسمی  آیین نامه حمایت شرکتهای نوپا 

Written by admin

Leave a comment