سانیا نیشتر یک پزشک پاکستانی موفق و یک چهره جهانی پزشکی است که مهارت خاصی در نویسندگی دارد که این مهارت به بحث های مدیریتی وی در حوزه سلامت و درمان نیز کمک می کند.

وی اولین نویسنده مجموعه
ای از آمارهای بهداشتی پاکستان است که بر اساس آن، اولین برنامه ملی بهداشت عمومی
کشور در مورد بیماریهای غیر واگیر تالیف گردید.

کتاب لوله های خفه شده توسط این چهره جهانی پزشکی تحلیلی از سیستم های بهداشتی پاکستان می باشد که امروزه به عنوان الگویی برای سیاست های بهداشتی کشور تبدیل شده است.

او عضو بسیاری از برنامه
های مبتکرانه بهداشتی در پاکستان است. این پزشک پاکستانی  از طریق نوشته های خود به یکی از طرفداران
اصلاحات حکومتی در پاکستان تبدیل شده و عضو بسیاری از هیئت ها و ابتکارات ملی و بین
المللی می باشد که هدف آنها بهبود حکومت در این کشور ، از جمله انستیتوی توسعه
قانونی و شفافیت پاکستان می باشد.

Written by دبیر (بخش فارسی)

Leave a comment