پاکستان از فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است و دولت این کشور می کوشد تا حداکثر تسهیلات و امکانات به منظور تشویق سرمایه گذاری و شرکت های چند ملیتی در کشور فراهم آورد. پاکستان در زمره 10 کشور اول جهان است که اصلاحات اقتصادی در آن با موفقیت همراه بوده و این کشور در سال های اخیر موانع بزرگی بر سر راه اصلاحات اقتصادی را پشت سرگذاشته است. در پاکستان هرنوع فعالیت اقتصادی برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی در شرایط یکسان صورت می گیرد.

سرمایه گذاری خارجی و شرکت های چند ملیتی در پاکستان به خوبی حمایت می شود و مجلس با تصویب قانون جلب سرمایه گذاران خارجی ترس ها و نگرانی سرمایه گذاران را برطرف نموده است. برنامه خصوصی سازی در کشور، سرمایه گذاران کشورهای خاورمیانه، اروپا و خاور دور را به خود جلب کرده است. سرمایه گذارانی از کشورهای مختلف در نظر دارند در پروژه های احداث هتل، ایجاد تفرجگاه و احداث مسکن در پاکستان سرمایه گذاری نمایند. سرمایه گذاری خارجی در پاکستان به طور عمده توسط کشورهای اروپایی و آمریکا انجام می گیرد.

از سوی دیگر، شرکت های چند ملیتی همواره مشارکت مثبتی در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به وسیله سرمایه گذاری ها، محصولات و خدمات خود داشته اند. محیط مساعد سرمایه گذاری، دستیابی به ساختار زیر بنایی، فرصت های سود بخش بازرگانی و بالاتر از همه وضع خوب نظم و قانون برای جلب شرکت های چند ملیتی مورد نیاز می باشد. پاکستان در فراهم نمودن شرایط های ذکر شده برای شرکت های چند ملیتی در چهار الی پنج سال گذشته موفق بوده است. بنابر آخرین آمار بازار جهانی، پاکستان جزو 10 کشور جذاب جهان در ارتباط با شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاران خارجی بوده است.

Written by دبیر (بخش فارسی)

Leave a comment