انوشیروان رمضانپور

پیام جناب آقای انوشیروان رمضانپور در خصوص برگزاری دومین جشنواره بین المللی کارآفرین شو ایران 2018

اکوسیستم پویا و جذاب استارتاپی به همراه منتورها وعوامل اجرایی توانمند است.

 امیدوارم استارتاپی که امروز (کارآفرین شو ایران 2018) به انفاق آرا جمع انتخاب می شود به زودی مورد استفاده عموم قرار گیرد و یکی از آنها خودم باشم.

انوشیروان رمضانپور

Written by admin

Leave a comment