گزارشی کوتاه از استارتاپ های بومی پاکستانی که توانستند در سال 2018، سرمایه گذار خارجی جذب نمایند

پاکستان در حال حاضر به عنوان یکی از اکوسیستم های در حال ظهور در حال تبدیل شدن به یک مقصد جذاب ویژه سرمایه گذار خارجی در منطقه آسیا می باشد در حالی که سرمایه گذاران محلی در حال پیدا کردن جایگاه خود هستند، تعداد زیادی سرمایه گذار خارجی توسط استارتاپ...